سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جزتو

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست…

تا تلخی نباشد، شیرینی نیست…

تا غمی نباشد، لبخندی نیست…

تا مشکلات نباشند، آسایشی وجود نخواهد داشت…

پس همیشه به خاطر داشته باش:

هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی

هرگز مشکلی نداشته باشی، هرگز تلخی را نچشیده باشی.

همین دشواری‌ها هستند که از ما

انسانی نیرومندتر و شایسته‌تر  می‌سازند،

و لذت و شادی را برای ما معنا می‌کنند

بگذار دنیا کار خودش را بکند…