سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جزتو

نظر

? هرکس هرجاااا دلش می خواااهد بنشیند?

? امااااا " من " ?

به کســی اجــازه اینکــه به جــای تـــــو در قلب من بنشیند را نخواهـــــم داد

? قلب " من " فقط جاااای " تووووست" ?

? تمااااام خستگیت راااا " یکجااااا " میخرم ...تو فقط قووول بده! !!?

? صداااای " خندهاااااایت" رااااااا به کسی جز "من" نفروشی???