شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

جزتو

+ *الا اى محرم*! تو آن كيمياى دگرگونه سازى كه مرگ حيات آفرين را به نام *«شهادت‏»* به اكسير عشقى كه در التهاب سرانگشت‏ سحرآفرينت نهفته است، چو شهدى مصفا و شيرين به كام پذيرندگان مى‏ چشانى..


ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top